ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Begrippen en toepasselijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Webshop: boomhutje.

Boomhutje

Blaak 333
3011 GB Rotterdam

Nederland

info@boomhutje.com

 

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66723396. BTW nummer: NL205040810B01.

 

 1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van boomhutje zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij boomhutje zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. 

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

  1. Prijzen en betalingen

2.1 De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

2.2 Betalingen geschieden vooraf en worden verwerkt door mollie, https://www.mollie.com/nl/

2.3 Na een bestelling ontvangt u per email een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en de totale kosten. Een overzicht van uw bestelling ontvangt u uitsluitend per email. U ontvangt geen kopie van dit overzicht bij uw bestelling in het pakket.

2.4 Door gebruik te maken van een pas/creditcard bij betaling via Mollie, bevestigt u dat de gebruikte pas/creditcard van u is. boomhutje is niet aansprakelijk voor misbruik van een pas en/of creditcard en voor misbruik van deze gegevens door derden.

 

  1. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van boomhutje zijn vrijblijvend. boomhutje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door boomhutje. boomhutje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt boomhutje dit mee binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

  1. Verzenden en leveringen

4.1 Alle bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd. De verzending word uitgevoerd via Post NL. 

4.2 Een Boomhutje past door de brievenbus, als meerdere Boomhutjes in 1 bestelling worden geplaatst word het verzonden als pakket. Post NL probeert twee keer het pakket te bezorgen. Als aflevering aan de deur niet mogelijk is, wordt het pakket bij het dichtstbijzijnde postkantoor afgeleverd. 

4.3 boomhutje is niet aansprakelijk indien de verzending plaats vindt op een later tijdstip. boomhutje behoudt het recht tot dertig dagen na bestelling te leveren, zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Na dertig dagen kan de klant de koop kosteloos ontbinden.

4.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.5 boomhutje doet haar uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt boomhutje zo spoedig mogelijk contact met u op. 

4.6 U bent verplicht uw bestelling af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

4.7 Het risico van een bestelling gaat op het moment van aflevering op u over.

4.8 Indien u zelf een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

4.9 boomhutje levert op het moment uitsluitend in Europa. 

 

  1. Reclames en retourzendingen

U heeft 14 dagen de tijd om een artikel te retourneren. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van uw bestelling. U dient ons vooraf per email op de hoogte te stellen van uw retournering. U ontvangt van ons een het retouradres. Retourzendingen zijn voor eigen rekening en eigen risico van de retourneerder. 

 

Retour artikelen worden niet vergoed indien:

- De onderdelen uit de houders zijn gedrukt.

- Het artikel incompleet is.

 

Bevestiging retournering:

U ontvangt van ons een bevestiging per email na controle en goedkeuring van uw retournering. Binnen 14 dagen na ontvangst van uw retournering crediteren wij via Mollie het aankoopbedrag op uw rekening.

5.3 U ontvangt van ons een bevestiging per email na controle en goedkeuring van uw retournering. Binnen veertien dagen na ontvangst van uw retournering crediteren wij via Mollie het aankoopbedrag op uw rekening.

5.4 Eventuele gebreken dienen per email binnen de bedenktijd gemotiveerd te worden gemeld. Indien is aangetoond dat het artikel niet aan de overeenkomst voldoet, heeft boomhutje de keuze om het betreffende artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw artikel. Mocht dit niet realiseerbaar zijn, zal boomhutje overgaan tot crediteren van het aankoopbedrag van het betreffende artikel.

5.5 De verzendkosten van terugzending zijn voor rekening van klant. 

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 boomhutje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van boomhutje.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van boomhutje jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan boomhutje verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestellingen en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en boomhutje, dan wel tussen boomhutje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en boomhutje, is boomhutje niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van boomhutje.

 

  1. Overmacht

7.1 boomhutje heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat boomhutje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan boomhutje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

  1. Privacy

8.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

  1. Eigendomsrechten

9.1 De eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, ander beeldmateriaal en overige materialen berusten bij boomhutje.

9.2 U mag deze website en/of delen van deze website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10.3 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door boomhutje aangepast worden.

‚Äč

miniatuur boomhut
miniatuur boomhut